Track ศิลปะการประกอบอาหาร

ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ที่ให้เด็กค้นหาตัวเองและเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ ตามสาขาวิชา ❗️โรงเรียนศรีสุวิช จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบ Track  โดยนักเรียนจะได้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย

#แนะนำคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำTrackศิลปะการประกอบอาหาร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

“การจะเป็นเชฟที่ประสบความสำเร็จ ต้องสร้างตัวตนให้ได้ เพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเอง” เชฟปู วไลภรณ์ 

การเรียนด้วยระบบ Tracks เกิดขึ้นเพื่อสร้างความยืดหยุ่น ความหลากหลายและเปิดทางเลือก ให้กับผู้เรียน ซึ่ง Tracks จะมีความคล้ายคลึงกับ ‘คณะ’ ในมหาวิทยาลัย หรือเรียกได้ว่าเป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่คณะนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เด็กๆ ได้ทดลองเรียนในวิชาของคณะนั้นๆ เพื่อค้นหาว่าชอบหรือไม่ชอบแล้ว สำหรับใครที่รู้ตัวเองว่าชอบอะไร ก็ยิ่งทำให้สนุกกับการเรียนและได้โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองสนใจจริงๆ 

ปัจจุบันโรงเรียนศรีสุวิช เปิดแผนการเรียน Track ทั้งหมด 8 Track ▪️วิศวกรรมศาสตร์ ▪️สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ▪️กลุ่มแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ▪️รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ▪️บริหารธุรกิจ บัญชีและเศรษฐศาสตร์ ▪️อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ▪️นิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ▪️ศิลปะการประกอบอาหาร

#SrisuvitHighSchoolLeadersProgramme #SVTTrackCulinaryArts