Srisuvit Summer Courses 2022

Srisuvit Summer Courses 2022

📚#การเรียนรู้ตามรายวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ

🌈#การจัดกิจกรรมActiveLearning เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ

#SVT 🔴🟡🔵

#srisuvitschool