Srisuvit School #รับสมัครนักเรียน

#โรงเรียนศรีสุวิช #รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ผู้ปกครองสามารถสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ ฝ่ายธุรการ อาคาร 2 โรงเรียนศรีสุวิช วันทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-15.00

 www.srisuvit.ac.th ☎️ 038 241 222 ต่อ 111-115

📧 srisuvit.info@gmail.com 🔻🔻

สมัครเรียนผ่าน Website 🔻🔻 https://www.srisuvit.ac.th