EEC English Teacher Training

ความพร้อมของครู สู่ นักเรียน โรงเรียนศรีสุวิช และ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมในโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน  #Train the Trainer #EEC English Teacher Training Community of Revolutionary English Teachers (CORE teachers)