Gifted Programme

gifted1

gifted2

Gifted Programme (GP)

GP เป็นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีแววความสามารถด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นการคิดสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการทำโครงงาน  ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และกระบวนการแก้ปัญหา เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ โดยมีความร่วมมือจากนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายในและนอกสถานศึกษา   การจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้น เป็นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียน สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

จุดเน้นของโครงการ

เน้นทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับประถมและมัธยม  เวลาเรียนดังนี้

1. ระดับประถม

วิชาคณิตศาสตร์ เวลาเรียน 6 คาบ / สัปดาห์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พื้นฐาน) เวลาเรียน 2 คาบ / สัปดาห์
วิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) เวลาเรียน 2 คาบ / สัปดาห์
วิชาเทคโนโลยีและสืบค้น (เพิ่มเติม) เวลาเรียน 2 คาบ / สัปดาห์

2. ระดับมัธยม    

วิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เวลาเรียน 5 คาบ / สัปดาห์
วิชาคณิตศาสตร์เพื่อการคิดวิเคราะห์ (เพิ่มเติม) เวลาเรียน 2 คาบ / สัปดาห์
วิชาเทคโนโลยีและสืบค้น  (พื้นฐาน) เวลาเรียน 2 คาบ / สัปดาห์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (พื้นฐาน) เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์
วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (เพิ่มเติม) เวลาเรียน 6 คาบ / สัปดาห์

 

การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหลักสูตร Gifted Programme (GP) ทั้งในระดับประถมและมัธยม  ดังนี้

  1. การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความพร้อมของห้องเรียนที่เหมาะกับการเรียนในยุคดิจิตอล    ผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 
  2. ระดับประถม  เป็นการพัฒนาโดยการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยทักษะทางคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมคิดเลขเร็ว GSP และเทคนิคการบวกเลขเร็ว   ทักษะทางวิทยาศาสตร์ การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติและทดลองจริง การเรียนรู้ปัญหาจริงจากการทดลอง และเรียนรู้จากโครงงาน  โดยสถาบันการจัดการศึกษาเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
  3. ระดับมัธยม  เป็นการพัฒนาโดยการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นการเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์เพื่อเรียนรู้ผ่านโครงงาน  ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนที่เข้มข้นทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและต่อยอดสู่การแข่งขันทักษะวิชาการ  
  4. กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้รับประสบการณ์ตรงสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
  5. พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Basic Programing) การใช้งานบอร์ด Kid Bright ผ่าน Kid Bright IDE

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Smiley face